AquaFlanders

AquaFlanders hertekende in 2018 haar identiteit. De federatie koos voor een nieuw logo en bijhorende huisstijl. In december nam de organisatie bovendien haar intrek in een nieuwe kantoorruimte.

Skyline illustration

Hertekening identiteit van AquaFlanders

Ook de structuur van AquaFlanders werd hertekend. De organisatie koos ervoor om de bijna 20 actieve werkgroepen van experten onder te brengen in thematische clusters: Maatschappij en omgeving, Economisch en financieel en Technisch en operationeel. Deze clusters hebben een eigen clustervoorzitter die zetelt in het directiecomité van de organisatie.

De vorm van de druppel in het logo staat uniform voor water. De twee verschillende druppels wijzen enerzijds op dat drinkwater en anderzijds op het afvalwater. Belangrijk hierbij is het raakvlak daartussen dat duidelijk aanwezig is. Het is net daar dat de waarde van AquaFlanders ligt.

Missie en visie

Missie en visie

AquaFlanders staat voor gezond, kwaliteitsvol, betaalbaar, duurzaam en integraal over de ganse keten beheerd water voor iedereen in Vlaanderen. Deze missie wordt vertaald in de kernboodschap:

Aan de bron

We zijn een stuwende kracht achter het verenigen van de waterbedrijven en rioolbeheerders in Vlaanderen.

van een gestroomlijnd

We hebben het mandaat om namens de hele sector te communiceren en zorgen ervoor dat standpunten gecoördineerd, afgestemd en gedragen worden.

en modern

Een modern waterbeheer is eigentijds, duurzaam en toekomstgericht.

waterbeheer.

We bekommeren ons om water in al zijn facetten.

Water staat onder druk door de effecten van het veranderende klimaat en door de menselijke activiteiten. AquaFlanders is overtuigd van de noodzaak om water, de bron van alle leven, veilig te stellen voor toekomstige generaties. Daarom zal AquaFlanders, in overleg met de stakeholders, met passie werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam waterbeleid.

We willen een dergelijk beleid bereiken door het faciliteren van capaciteitsopbouw bij onze leden. Door overleg, ervaringsuitwisseling, onderzoek, communicatie, kennisopbouw en dienstverlening ondersteunen we onze leden en helpen we zo om de watergerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen op Vlaams en lokaal niveau te bereiken.

Maatschappij en omgeving +
 • Omgeving
 • Droogte
 • Carbon Footprint
 • Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR)
 • Waterscan
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
 • Digitale Meters
Economisch en financieel +
 • Rioolbeleid
 • Benchmark
 • Integrale waterfactuur
 • Tarieven
Technisch en operationeel +
 • Waterkwaliteit
 • GDPR
 • Materialen
 • Netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn)
 • Keuringen binneninstallatie
 • Keuringen riolering
 • Infrastructuur & Beheer
 • Non-revenu Water (NRW)
 • Nooddrinkwater
 • Kwaliteitsborging en operationele werking van de keuringen
Communicatie en Public Affairs +
 • Marketing- en communicatieplan
 • Nieuw logo en huisstijl
 • Public affairs
 • Parlementaire vragen
 • Position Papers

Rollen van AquaFlanders

Belangenbehartiger

AquaFlanders is dé belangenbehartiger en pleit-bezorger van haar leden. Onze organisatie voert een dynamisch public affairs-beleid naar alle stakeholders en draagt er zo toe bij dat de leden hun strategische doelstellingen kunnen realiseren.

Promotor

AquaFlanders vergroot het waterbewustzijn en de publieke aanvaarding van circulair water en integraal waterbeleid in Vlaanderen. We voeren daartoe een dynamisch marketing- en communicatie-meerjarenbeleid, in lijn met het public affairs-beleid.

Facilitator

AquaFlanders vergroot de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde acties door de samenwerking tussen de stakeholders van het integrale waterbeheer te stimuleren. We streven naar complementariteit, optimaliseren informatie-doorstroming en afstemming, bevorderen initiatieven, stimuleren innovatie en verspreiden kennis.

Kwaliteitsbewaker

AquaFlanders is de kwaliteitsbewaker voor de hele watersector. Vanuit deze rol zorgen we voor de keuringen van drinkwater- en afvalwateraansluitingen, vaardigen we technische voorschriften uit en organiseren we (pre-)contractormanagement. We streven bovendien naar een maximale transparantie van de dienstverlening binnen de gehele sector.

Dienstverlener

AquaFlanders is de ontwikkelaar en organisator van watergerelateerde diensten en biedt zo ondersteuning aan leden, hun leveranciers, opdrachtnemers en klanten.

Federator

AquaFlanders is de federatie van de integrale Vlaamse watersector.