Droogte en waterschaarste

In 2019 bleef waterschaarste een brandend actueel onderwerp. Nadat 2017 en 2018 zich al aftekenden als een droge jaren, deed 2019 er nog een schepje bovenop. AquaFlanders heeft de ambitie om proactief te handelen en te communiceren. In de lente en zomer van 2019 hebben we dan ook meerdere persberichten hieromtrent uitgestuurd en gaven we heel wat interviews over het onderwerp.

Daarbij was onze boodschap steeds genuanceerd. Enerzijds deden we een oproep om spaarzaam om te gaan met kraanwater, maar anderzijds benadrukten we ook dat we niet onmiddellijk geconfronteerd zullen worden met doemscenario’s. Daarbij namen we van de gelegenheid gebruik om ook alternatieve waterbronnen in de kijker te plaatsen. Naast grondwater en oppervlaktewater wordt meer en meer ingezet op een integrale en circulaire benadering van waterbeheer. Het afvalwater wordt gezuiverd en opnieuw in de watercyclus in omloop gebracht. Restwater van zowel het productie- als het distributieproces (o.a. spoelwater) wordt opnieuw geïnfiltreerd om de grondwaterreserves aan te vullen. Kortom, de Vlaamse waterbedrijven zijn de laatste jaren, mede onder druk van het veranderende klimaat, geëvolueerd van waterproductie- en distributiebedrijven naar integrale waterbedrijven die zich volledig inpassen in een circulair model. Hierdoor vormen hemelwater en gezuiverd afvalwater, die vroeger na zuivering via beken en rivieren naar de zee vloeiden, nu een bijkomende bron naast grondwater en oppervlaktewater. Als integrale waterbedrijven, waar ook rioolbeheer deel van uitmaakt, pleiten we sterk voor een verdere ontharding van Vlaanderen. Zo kan regenwater in de bodem infiltreren en de grondwaterlagen blijven voeden.

Impactstudie

In 2019 zijn we gestart met de uitvoering van een impactstudie in het kader van de droogteproblematiek. Dit houdt in dat een groep experts van de waterbedrijven alle projecten van de sector geïnventariseerd heeft en deze beoordeelt wat betreft de impact op de robuustheid van de drinkwatervoorziening voor het geheel van Vlaanderen. Zij maken risicoanalyses op, detecteren eventuele lacunes en doen voorstellen voor eventuele bijkomende maatregelen.​

Ga slim om met de Grand cru die bij je thuis uit de kraan komt
icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite